Suomalaiset kääntäjät - Finska translatorer

Kääntäjien taustaryhmät - Översättarnas referensgrupper

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta - Translatorsexamensnämnden:
Julkinen auktorisoitujen ja virallisten kääntäjien luettelo - Offentlig förteckning över de auktoriserade translatorerna
Lisätietoja auktorisoiduista kääntäjistä - Närmare uppgifter om auktoriserade translatorer

Ammattijärjestöjä - Fackliga organisationer

Kääntäjäkoulutusta ja muuta toimintaa - Översättarutbildning och övrig verksamhet


Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta (Opetushallitus) - Translatorsexamensnämnden (Utbildningsstyrelsen)

Julkinen virallisten kääntäjien luettelo - Den offentliga förteckningen över de auktoriserade translatorerna

on viranomaisen laatima luettelo kääntäjistä, joille on annettu oikeus suorittaa virallisia käännöksiä Suomessa. Se sisältää kääntäjän nimen ja kielet, joita hänellä on oikeus kääntää virallisesti. Kyseessä ei siis ole tarkempia yhteystietoja sisältävä luettelo.
-
är en av offentlig myndighet upprättad lista över de översättare som har blivit auktoriserade i Finland. Den innehåller översättarens namn och de språk auktorisationen gäller. Förteckningen innehåller alltså inte närmare kontaktuppgifter.

Opetushallitus: oikeustulkkirekisteri - Utbildningsstyrelsen: registret över rättstolkar

Opetushallitus: auktorisoitujen kääntäjien kokeet - Utbildningsstyrelsen: examina för auktoriserade translatorer


Ammattijärjestöjä - Fackliga organisationer

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto - Finlands översättar- och tolkförbund ry
Meritullinkatu 33 A, 00170 Helsinki
Puhelin - Telefon: 09-445 927
Fax: 09-445 937
Sähköposti - E-post: sktl@sktl.net

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki
puh. 0201 235 380
Sähköposti - E-post: toimisto@kaj.fi

Fédération internationale des traducteurs - International Federation of Translators
Sähköposti - E-post: fit@umh.ac.be


Kääntäjäkoulutusta ja muuta toimintaa - Översättarutbildning och övrig verksamhet

Helsingin Yliopiston kääntäjäkoulutusta - Översättarutbildning vid Helsingfors Universitet

PÄIVITETTY! Nykykielten laitos: käännöstiede

Käännöstiede on sivuaine, josta voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Kurssit on tarkoitettu kaikkien kielten laitosten opiskelijoiden lisäksi myös niille kääntämisestä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden oma pääaineen laitos ei tarjoa erityistä kääntämiseen tähtäävää koulutusta. Kursseista voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai niistä voi koota perusopinnot ja aineopinnot Hallinnollisesti käännöstiede kuuluu yleisen kielitieteen laitokseen.

Turun Yliopiston kääntäjäkoulutusta - Översättarutbildning vid Turun Yliopisto

Kääntämisen ja tulkkauksen keskus

Koskenniemenkatu 4
20014 Turun yliopisto
Puhelin - Telefon: 02-333 8700
Fax: 02-333 8730

Department of English Translation Studies

Übersetzen und Dolmetschen / Deutsch

Traduction français-finnois-français

Cursus en traduction et interprétation

 

Tampereen Yliopiston kääntäjäkoulutusta - Översättarutbildning vid Tampereen Yliopisto

Käännöstieteen laitos

Pyynikintie 2 (PL 607), 33101 Tampere
Puhelin - Telefon: 03-215 6040, 03-215 6103
Fax: 03-215 7200
Sähköposti - E-post: trans@uta.fi

Joensuun yliopiston kääntäjäkoulutusta Savonlinnassa - Översättarutbildning vid Joensuun Yliopisto i Savonlinna

Kansainvälisen viestinnän laitos, Savonlinna

PL 48
57101 Savonlinna

Vaasan yliopiston kääntäjäkoulutusta - Översättarutbildning vid Vasa Universitet

Humanistinen tiedekunta

Fabriikki
Yliopistonranta 10
65200 Vaasa
(PL 700
65101 Vaasa)
Puhelin - Telefon: 06-324 8111
Fax: 06-324 8131


Translat - Keskustelua kielenkääntämisestä ja tulkkaamisesta

Translat on syksyllä 1996 perustettu avoin
keskustelufoorumi, joka on tarkoitettu kaikille kääntäjille ja kääntämisestä
kiinnostuneille.


Transla

on käännöstieteilijöiden ainejärjestö, jolla on runsas verkkoläsnäolo.


Baltic Centre for Writers and Translators

Östersjöns författar- och översättarcentrum är ett internationellt centrum för professionella författare och översättare från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland, Sverige och i mån av möjlighet även från andra länder.

Uddens gränd 3, Box 1096
621 21 Visby, Sverige
Puhelin - Telefon: +46-498 218764
Fax: +46-498 218798
Sähköposti - E-post: baltic.centre@gotlandica.se